KM

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ

KM 2563
rmutr_KM_report_1
แบบรายงานสรุปองค์ความรู้ครั้งที่2
แบบรายงานสรุปองค์ความรู้ครั้งที่3

เทคนิคการสอนที่เน้นพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์

KM_BA_salaya_ send_3-03-58
รายงานการประชุมKM ครั้งที่1_2558
รายงานการประชุมKM ครั้งที่2_2558
รายงานการประชุมKM ครั้งที่3_2558
รายงานการประชุมKM ครั้งที่4_2558

คณะกรรมการ KM 63
KM_Application Microsoft Team
KM_Application google-meet
KM ใช้เครื่องมือ Zoom (สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
KM Zoom บนมือถือ (สาขาการตลาด)
KM แชร์ไฟล์ใน Zoom (สาขาบัญชี)
KM วิธีการจัดการห้องเรียน ด้วยโปรแกรม Zoom (สาขาการจัดการ)
KM วิธีใช้ Zoom อย่างไรให้ปลอดภัย (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

คณะกรรมการ KM 62
รายงานการประชุมKM ครั้งที่1_2562
รายงานการประชุมKM ครั้งที่2_2562
รายงานการประชุมKM ครั้งที่3_2562
รายงานการประชุมKM ครั้งที่4_2562

article KM (manuscript)
OPL_KM
OPL_KM_2562-aj-srisuda
OPL_KM_2562 aj-dararat
OPL_KM_2562 aj-neruncha
OPL_KM_2562 aj-nitinop

Comments are closed.