ประกาศรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา)

ประกาศรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (คณะบริหารธุรกิจ  ศาลายา)

   วุฒิปริญญาตรี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  จำนวน 1  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. เพศ หญิง,ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
  3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์  ออฟฟิศ( Word , Excel , Power point ) และโปรแกรมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ด้านการจัดทำแผนและงบประมาณ และพัสดุ

ภาระงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนและงบประมาณ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

และด้านพัสดุ ทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน  และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานเกี่ยวกับการรับสมัคร

  1. 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. 2. สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

สำเนาใบปริญญาบัตร,สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) , ใบรับรองแพทย์

อย่างละ 1 ฉบับ

ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องคณะบริหารธุรกิจ  ศาลายา  ชั้น 3

ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 –วันอังคารที่ 23 มกราคม ๒๕61 เวลา 8.30 น.- 16.30 น. 

ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น.- 16.30 น. (ตามวันเวลาราชการ)

โทรศัพท์ : 02-441-6077

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561  เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

ประกาศผลสอบ  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

Employee qualification

This entry was posted in News, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

รับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง ปี 2560

รับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับนักศึกษาที่พลาดการคัดเลือกรอบโควต้าที่ผ่านมา สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้

รับสมัครนักศึกษา : ขั้นตอนการสมัครคัดเลือก

ทางมหาวิทยาลัยแบ่งการรับสมัครนักศึกษาออกเป็น 2 ช่องทาง

download >>>>

รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา

(เพิ่มเติม…)

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการ

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้อง 8601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หลังจากประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น รายการต่อมาจะเป็นการบรรยายผลงานของนักศึกษาที่ได้ออกสหกิจศึกษา โดยมีตัวแทนของสาขาวิชามาบรรยาย ในการออกงานสหกิจของสถานประกอบการของต้นเองที่ได้ทำงานนั้น  โดยเริ่มจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เอกวิชา โดยเริ่มจาก เอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกนวัตกรรมมัลติมีเดีย และเอกพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นเอกปิดท้ายของสาขาวิชา ซึ่ง รวมตัวแทน 3 คนสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ลำดับต่อมาเป็นสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีนักศึกษาตัวแทนในการบรรยาย 2 คน และบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  และสาวิชาสุดท้ายของการบรรยายคือสาขาวิชาการตลาด 3 คน เป็นสาขาวิชาสุดท้ายของการบรรยายสหกิจนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

เกณฑ์การสมัครเรียนในระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 25560 รอบโควตา

rmutr_exams01 rmutr_exams02rmutr_exams03rmutr_exams04rmutr_exams05

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

กำหนดสอบเทียบโอน (หมวดวิชาทั่วไป)

(เพิ่มเติม…)

This entry was posted in News, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.