สาขาการจัดการ

สาขาการจัดการ มี 2 สาขาดังนี้

=====>การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

=====>การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน

Comments are closed.