หลักสูตร 4 ปีปกติ

ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  ประกอบด้วย 3 วิชาเอก
3.1 วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 วิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์
3.3 วิชาเอกนวัตกรรมมัลติมีเดีย
4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
5. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานชาติ)

ใส่ความเห็น