หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน

ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Comments are closed.