สาขาการตลาด

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

Comments are closed.