ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการ

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้อง 8601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หลังจากประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น รายการต่อมาจะเป็นการบรรยายผลงานของนักศึกษาที่ได้ออกสหกิจศึกษา โดยมีตัวแทนของสาขาวิชามาบรรยาย ในการออกงานสหกิจของสถานประกอบการของต้นเองที่ได้ทำงานนั้น  โดยเริ่มจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เอกวิชา โดยเริ่มจาก เอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกนวัตกรรมมัลติมีเดีย และเอกพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นเอกปิดท้ายของสาขาวิชา ซึ่ง รวมตัวแทน 3 คนสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ลำดับต่อมาเป็นสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีนักศึกษาตัวแทนในการบรรยาย 2 คน และบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  และสาวิชาสุดท้ายของการบรรยายคือสาขาวิชาการตลาด 3 คน เป็นสาขาวิชาสุดท้ายของการบรรยายสหกิจนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกหกิจศึกษา 1/2559

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.