QR Code สัมภาษณ์ออนไลน์แต่ละสาขา รอบ Walkin 3 ประจำปี 2564

สาขาวิชา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิชา การตลาด

สาขาวิชา การบัญชี

สาขาวิชา การจัดการ

 

Comments are closed.